Stenging av fiske etter laks med stong og handsnøre i sjø.

Klima- og Miljødirektoratet vedtok 24.06.24 ei ny forskrift som seier at det ikkje lenger er tillate å fiske laks i sjøen med stong eller handsnøre.

Forbudet gjeld på strekninga frå grensa mot Sverige i sør, til og med Trøndelag i nord. 
Dette gjeld ut 2024. 
All laks som vert fiska med stong og handsnøre skal straks, og so skånsamt som mogleg, setjast tilbake i sjø.
 

Forskrift om stans i fisket etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjøområder i 2024 - Lovdata

Fisket stenger i Vestland | Statsforvaltaren i Vestland (statsforvalteren.no)

Kontakt

Ivar Ulgenes
Rådgjevar natur, miljø og landbruk
E-post
Telefon 53 67 35 00
Mobil 94 19 22 27