Stenging av fjellstyrehyttene

Stenging av fjellstyrehyttene for utleige og bruk

Vedtak

Det er fatta følgjande vedtak i saka:
Fjellstyret stengjer fjellstyrehyttene sør for Rv7 for fritidsbruk med umiddelbar verknad. Stenginga gjeld fram til sommarsesongen, 1. juli.

Dette er grunngjeve med ynskje om å redusera menneskeleg aktivitet i fjellet i ei sårbar tid for villreinen.