Eidfjord Fjellstyre

Motorferdsel i statsallmenningen

Motorferdsel i statsallmenningen

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og å auke trivselen.

I hovudsak har bruk av motorkøyretøy til offentleg godtekne nytteformål (til dømes redningsteneste, utmarksnæring og faste bustader) direkte heimel i loven, mens for ferdsel til andre formål må du ha løyve frå kommunen. Merk at det ikkje er høve til å gje løyve til turkøyring i Eidfjord kommune innanfor Hardangervidda nasjonalpark

Innafor nasjonalparken

I Eidfjord statsallmenning, innanfor Hardangervidda nasjonalpark, er det på barmark etter søknad tillate med traktortransport etter godkjente transportsleper. Søknad sendast tilsynsutvalet. Bruk søknadsskjema under.

Utanfor nasjonalparken

I Eidfjord statsallmenning, utanfor Hardangervidda nasjonalpark, er det på barmark etter søknad tillate med traktortransport etter godkjente transportsleper. Søknad sendast Eidfjord kommune. Bruk søknadsskjema under.

Fossane – Høgahæ – Låghellerbotn

Fjellstyret er delegert til å fordela, etter søknad, inntil 5 løyve med traktor etter slepa Fossane – Høgahæ – Låghellerbotn. Bruk søknadsskjema under.

Delegering

Administrasjonen i Eidfjord kommune førebur saker for handsaming og saker vert behandla etter kva vedtaksmynde det er delegert til i Eidfjord kommune sitt delegeringsreglement

 

Informasjon om motorfer i utmark - landing med helikopter

Søknadskjema om motorferdsel utanfor nasjonalparken

Motorferdsel Fossane - Høgahæ - Låghellerbotnen (traktor)

Søknad om motorferdsel innanfor nasjonalparken