Eidfjord Kommune

Aktuelt

Reingjering av hytta og personleg hygiene er svært viktig i år! Tenk hygiene - bruk handdesinfeksjonsmiddel

Høyring på bruksrett knytt til nye innbyggjarar ved ei grensejustering på Ytre Bu.
 

Fjellstyret minnar om rapportering frå garnfisket. God rapportering er med å dokumentera bruk og gjev betre grunnlag for rett kultivering. All informasjon vert anonymisert og skal ikkje kunne sporast tilbake til den enkelte.

Fjellstyret har vedteke å ikkje følgja ynskje frå sentrale mynde om utvida jakt på villrein. Nærare grunngjeving følgjer av høyringssvaret. Dette betyr at jakta på Eidfjord statsallmenning er slutt 27.09. Minnar om plikta til å levera inn brukte og ubrukte fellingsløyve til fjellstyret.

Miljødirektoratet dispenserer frå kravet om at fellesjaktavtalar må vera skriftlege, jf. hjorteviltforskriften § 31.

Mattilsynet har fastsatt regler villreinjegerne på Hardangervidda må forholde seg til.

Vedlagt sak er samrøystes vedteke i Eidfjord fjellstyre (17.09.20). Vedtaket betyr at alle med fellingsløyve stempla Ha283 kan bruka heile Eidfjord statsallmenning. Jakttida sør for Rv7 er til og med 27.09, nord for Rv7 til og med 20.09. det er nattefreding mellom kl 19 og kl 07.

Registering av sett elg/hjort og felt hjortevilt frå jakta, kan gjerast digitalt via Hjorteviltregisteret eller applikasjonen "Sett og skutt".

Resultat av årets taksering er no klare og viser 10,4 rype/kvkm og ein kyllingproduksjon på 2,4 kyllingar per høne. Kravet fjellstyret har satt for å opna for jakt er minst 8 rype/kvkm og ein kyllingproduksjon på 2,4 kyllingar per høne.

Fjellstyret er sett til å administrera 5 turar med traktor etter slepa Fossane – Høgahæ – Eitro – Låghellern, 3 dagar før, under og 3 dagar etter reinsjakta. Jakttida er sett til 20.08-27.09.