Eidfjord Kommune

Aktuelt

Fjellstyret har ledige fellingsløyve som vert lagt tilgjengeleg i kortbank, sjå vedlegget.

Viser til tidlegare utlagte tilbod, her er prisane dessverre feil.

 

Trekningsliste for villreinjakt på Eidfjord statsallmenning 2020 og rutinar for å ta imot tilbodet

Dette er ei orientering om småviltjakttilbodet hausten 2020. Det vert jakt under føresetnad av at taksering i august viser eit jaktbart overskot, og det blir opna for kortsal. 

Fisten for søknad på reinsjakt på Eidfjord statsallmenning er 2. mai

Grunna koronasituasjonen vert det ikkje høve å leige fjellstyrehyttene til Eidfjord fjellstyre før tidlegast 1. juni.

Etter møteplanen vert det møte 16.04. På grunn av forbod mot fysiske møter, vert dette møtet halde som telefonmøte kl 18.00.

Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har inngått et samarbeid om sekretær for villreinnemndene fra 1. april i år. Dette gjelder villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell.

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet med dette forslag om endringar i CWD-soneforskrifta på høyring. Regelendringane gjeld bruk av salt til beitedyr i Nordfjella.

Norsk institutt for naturforskning gjennomfører ferdsels- og brukarundersøking på Hardangervidda.