Eidfjord Kommune

Aktuelt

Prøveutstyr for CWD-prøvar vert utlevert saman med fellingsløyva i ekspedisjonen på kommunehuset.

Mange er nye i friluftslivet, spesielt i eit år der mykje anna er stengd ned. Allemannsretten og friluftslova er grunnleggande føresetnader for friluftslivet. Men kva er eigentleg allemannsretten?

Endring av garnfiskereglane og freding av kulp i Bjoreio

Eidfjord fjellstyre har føreteke trekking av tilbod om villreinjakt.

Fristen for å leiga fjellstyrehyttene i sommar er 1. juni.

Fjellstyret har vedteke å slutte seg til Villreinutvalet si tilråding til fellingskvote, korttyper og jakttid.

Fjellstyret har føreteke trekking av tilbod om småviltjakt. 

Alt vilt som vert funne dødt er i utgangspunktet Viltfondet si eigedom. Dersom nokon finn og ynskjer å nytta seg av dødt vilt er det reglar for dette og kommunen skal varslast før dyr vert fjerna. Hjortevilt skal registrerast i fallviltregisteret, dette er viltnemnda si oppgåva. I tillegg skal det takast cwd-prøve og kjeve av fallvilt frå elg og hjort.

Frist for å søkja om å leige fjellstyrehytte i påsken er 1. mars.