Eidfjord Kommune

Aktuelt

Alt vilt som vert funne dødt er i utgangspunktet Viltfondet si eigedom. Dersom nokon finn og ynskjer å nytta seg av dødt vilt er det reglar for dette og kommunen skal varslast før dyr vert fjerna. Hjortevilt skal registrerast i fallviltregisteret, dette er viltnemnda si oppgåva. I tillegg skal det takast cwd-prøve og kjeve av fallvilt frå elg og hjort.

Frist for å søkja om å leige fjellstyrehytte i påsken er 1. mars.

Med atterhald om stor nok interessa kan det haldast jegerprøvekurs for fyrstegangsjegerar i Eidfjord.

Reingjering av hytta og personleg hygiene er svært viktig i år! Tenk hygiene - bruk handdesinfeksjonsmiddel

Fjellstyret minnar om rapportering frå garnfisket. God rapportering er med å dokumentera bruk og gjev betre grunnlag for rett kultivering. All informasjon vert anonymisert og skal ikkje kunne sporast tilbake til den enkelte.

Miljødirektoratet dispenserer frå kravet om at fellesjaktavtalar må vera skriftlege, jf. hjorteviltforskriften § 31.

Registering av sett elg/hjort og felt hjortevilt frå jakta, kan gjerast digitalt via Hjorteviltregisteret eller applikasjonen "Sett og skutt".

Resultat av årets taksering er no klare og viser 10,4 rype/kvkm og ein kyllingproduksjon på 2,4 kyllingar per høne. Kravet fjellstyret har satt for å opna for jakt er minst 8 rype/kvkm og ein kyllingproduksjon på 2,4 kyllingar per høne.

Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har inngått et samarbeid om sekretær for villreinnemndene fra 1. april i år. Dette gjelder villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell.

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet med dette forslag om endringar i CWD-soneforskrifta på høyring. Regelendringane gjeld bruk av salt til beitedyr i Nordfjella.