Eidfjord Kommune

Aktuelt

Eidfjord fjellstyre har føreteke trekking av tilbod om villreinjakt.

Fristen for å leiga fjellstyrehyttene i sommar er 1. juni.

Fjellstyret har vedteke å slutte seg til Villreinutvalet si tilråding til fellingskvote, korttyper og jakttid.

Fjellstyret har føreteke trekking av tilbod om småviltjakt. 

Alt vilt som vert funne dødt er i utgangspunktet Viltfondet si eigedom. Dersom nokon finn og ynskjer å nytta seg av dødt vilt er det reglar for dette og kommunen skal varslast før dyr vert fjerna. Hjortevilt skal registrerast i fallviltregisteret, dette er viltnemnda si oppgåva. I tillegg skal det takast cwd-prøve og kjeve av fallvilt frå elg og hjort.

Frist for å søkja om å leige fjellstyrehytte i påsken er 1. mars.

Med atterhald om stor nok interessa kan det haldast jegerprøvekurs for fyrstegangsjegerar i Eidfjord.

Reingjering av hytta og personleg hygiene er svært viktig i år! Tenk hygiene - bruk handdesinfeksjonsmiddel

Fjellstyret minnar om rapportering frå garnfisket. God rapportering er med å dokumentera bruk og gjev betre grunnlag for rett kultivering. All informasjon vert anonymisert og skal ikkje kunne sporast tilbake til den enkelte.

Miljødirektoratet dispenserer frå kravet om at fellesjaktavtalar må vera skriftlege, jf. hjorteviltforskriften § 31.