Eidfjord Kommune

Aktuelt

Miljødirektoratet dispenserer frå kravet om at fellesjaktavtalar må vera skriftlege, jf. hjorteviltforskriften § 31.

Registering av sett elg/hjort og felt hjortevilt frå jakta, kan gjerast digitalt via Hjorteviltregisteret eller applikasjonen "Sett og skutt".

Resultat av årets taksering er no klare og viser 10,4 rype/kvkm og ein kyllingproduksjon på 2,4 kyllingar per høne. Kravet fjellstyret har satt for å opna for jakt er minst 8 rype/kvkm og ein kyllingproduksjon på 2,4 kyllingar per høne.

Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har inngått et samarbeid om sekretær for villreinnemndene fra 1. april i år. Dette gjelder villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell.

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet med dette forslag om endringar i CWD-soneforskrifta på høyring. Regelendringane gjeld bruk av salt til beitedyr i Nordfjella.

Etter oppdrag frå Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet forslag til kvalitetsnorm for villrein på høyring.

Høyringsfråsegn skal sendast til Miljødirektoratet innan 2.mars 2020.

Fotråte forekommer nå hyppig i flere villreinområder. Veterinærinstituttet anbefaler jegere å avlive villrein som er synlig halte, av hensyn til dyrevelferd og smittehygiene.  (tekst:Miljødirektoratet)