Går du med byggjeplanar?

Av erfaring ser me at me får færre saker til handsaming i vintermånadane, noko som kan gjera handsamingstida kortare.

Etter plan- og bygningslova § 21-9 har du tre år på deg frå løyvet vert gjeve til det fell vekk.
Vert det endringar undervegs i prosjektet, kan det vera behov for å søkja om endring.

Om du har eit prosjekt på gang, søk gjerne så raskt som mogleg.

Plan, bygg og eigedom