Aktuelt

Eidfjord Røde Kors inviterer deg frå 9. klasse og oppover til grunnopplæring for hjelpekorps.

 

Eidfjord kulturskule har tilbod til alle frå 3. klasse og oppover om læra seg å spela eit korpsinstrument. Så kjære føresette, oppmuntre borna til å melda seg på.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsett nye kommune- og fylkesnummer, som gjeld frå 1. januar 2020. 

Eidfjord kommune er i gang med å kartlegga og verdsetta friluftsområder i kommunen, og ynskjer innspel frå friluftsinteresserte og andre med kjennskap til aktuelle områder.

Frist for å koma med innspel er 17. januar 2020.

Frå 1.1.2020 har Stortinget vedteke at forbodet skal gjelda. Det er utarbeida eigen rettleiar:

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/fossil-fyringsolje-til-oppvarming-av-bygninger-forbudt/

 

Kommunane er ansvarleg myndigheit for å følge opp forbodet mot fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygningar. Dette medfører at kommunen kan gjennomføra kontrollar.

 

Er det spørsmål ta kontakt med kommunen.

Alle løyve til motorferdsel i utmark utanfor nasjonalparken som er gjeldande fram til 15.12.2019, vert gjort gjeldande fram til 15.02.2020.

I samband med gjennomføringa av kommune- og regionsreforma, vert matrikkelen og grunnboka stengt i periodar i desember 2019.

Søknad om motorferdsle innan Hardangervidda nasjonalpark for vintersesongen 2020 evntuelt fireårsperioden 2020 - 2023.

Det er tid for influensavaksinasjon! Kommunelegekontoret får vaksinane i hus om lag 15.oktober.

Meld frå før du brenner bål.