Ny personopplysningslov

Stortinget vedtok ny personopplysningslov  som vart sett i verk 20.juli 2018.

To hovudelement i ny personopplysningslov

  • For det første vart  EUs personvernforordning (GDPR) gjort til ei norsk lov.
  • For det andre er det ei rekkje bestemmingar som supplerer reglane i forordninga.

Den nye personopplysningslova endrar og skjerpar pliktene til handtering av personopplysningar i offentleg og privat sektor, og borgarne får eit styrka personvern. Lova gjeld alle som opererer i EU og EØS-området, eller som tilbyr varer eller tenester til personar som oppheld seg der, inkludert Storbritannia.

Nyttig informasjon

Dubestemmer.no

Datatilsynet