Rådmann og stab

Rådmannen er øvste administrative leiar i kommunen og skal sjå til at dei saker som vert lagt fram for dei folkevalde organ, er forsvarleg utgreia og at vedtak vert sett i verk.

Publisert av Bjørne Møen. Sist endra 24.04.2018

Hovudoppgåvene til sentraladministrasjonen er det overordna ansvar for den kommunale forvaltninga, økonomi med budsjett og rekneskap, koordinering av dei kommunale sektorane og ansvar for planlegging innafor dei rammene som er sette av politiske organ.


Andre viktige oppgåver er organisasjonsutvikling, personalforvaltning, kompetanseutvikling, internkontroll, IKT, kontakt med næring, andre offentlege organ og saksførebuing til politiske styringsorgan.


Kommuneloven pålegg kommunane å driva aktiv informasjon om den kommunale verksemda. Kommunen sin nettside og Eidfjord Nytt er viktige i dette arbeidet.


Overordna ansvar for skule og barnehage er også lagt til

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Geir Underhaug
Rådmann
Tlf: 53 67 35 13
E-post  
Artikkel (1)
 
Login for redigering