Separate avlaup

Sentrale plikter og oppgåver på avlaupsområdet

Oversikt

Kommunene skal:

 • ha oversikt over kva reinsekrav som gjeld for dei ulike områda i kommunen
 • oversikt over utsleppsløyve og anlegga si tilstand
 • vere ansvarleg for drift og vedlikehold av anlegg som heilt eller delvis er eigd av kommunen
 • rapportera til Altinn innen 1. mars kvart år

Oppgåver

Viktige oppgåver for kommunen blir difor å:

 • gi pålegg om tiltak
 • endra og gjera om løyve
 • krevje opplysningar
 • føreta undersøkingar
 • gi pålegg om overvaking der det er heimla direkte gjennom forureiningslova, forureiningsforskriften eller delegasjonsvedtak

Utslepp

Alle utslepp av avlaupsvatn krev i utgangspunktet løyve. Hytter og einebustader utan innlagt vatn og utan utslepp av avlaupsvatn frå toalettløsingar som utedo, biologisk toalett og forbrenningstoalett, treng ikkje løyve.

Utslepp som kun inneheld gråvatn, treng bare løyve dersom eining som er kopla på utsleppet har innlagt vatn.

Utslepp av sanitært avlaupsvatn som blei etablert før 2007 og som har løyve etter forureiningslova og tilhøyrande forskrifter er framleis lovlege jf § 12-16 første ledd. Føresetnad er likevel at utsleppet ikkje aukast vesentleg. Kommunen kan i medhald av forureiningslova §18 oppheva eller endre vilkår i løyve jf. § 12-14.

Partar

Før søjar sender søknad til kommunen, må søjar ha varsla partar det gjeld. Partar er:

 • Naboar
 • Grunneigarar
 • Brukar med interesse nedstrøms utsleppet
 • Brønneigarar i nærleiken som det gjeld

Forureiningsforskrifta

Når kommunen har klarlagd at søknaden er fullstendig, skal han vurdera om den er i samsvar med forureiningsforskrifta §§ 12-7 til 12-13 - standardkrava:

 • utslepp til følsamt og normalt område
 • utslepp til mindre følsamt område
 • dokumentasjon av reinsegrad
 • utsleppsstad
 • lukt 
 • utforming og drift av reinseanlegg