Logoped

Det er kommunane og fylkeskommunane sitt ansvar å gje tilbod om behandling hjå logoped og audiopedagog til born, ungdom og vaksne, som har rett til eit spesialpedagogisk tilbod etter opplæringslova.

Kva tilbyr me?

Logopeden gjev hjelp til barn og ungdom fra 0 – 16 år som har vansker med uttale/språklyder, taleflyt og/eller stemma. Me gjev òg hjelp til vaksne med tilsvarande problem.

Me kan hjelpa med å:

  • Rettleia føresette eller personalet i barnehage og skule, ev. pårørande etc for vaksne brukarar
  • Gje brukar direkte trening på bakgrunn av logopedisk utgreiing
  • Kartlegga for ein eventuell vidare tilvising

Konsultasjon

Dersom du er i tvil om saka bør tilvisast til logoped, ta gjerne kontakt med  vår logoped  på telefon eller e-post for å snakka om saka. 

Tilvising

Føresette, barnehage, skule eller behandlar kan tilvisa barnet til logoped. 

Skjema - tilvisning til logoped

Hva koster det?

Tenesta er gratis.

Kontakt

Grethe - Lill Eide
Logoped
E-post
Telefon 53 67 36 23
Mobil 90 52 52 72