Atomberedskap landbruksnæringa

Krigen i Ukraina har auka bevisstheita kring atomberedskap og faren for radioaktivt nedfall over Noreg. Dersom det skjer ei atomulykka kan det føra til konsekvenser for matproduksjonen.

Beredskap Landbruk

Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA ) opplyser at om det skulle skje eit utslepp av radioaktive stoff i Ukraina, vil det ikkje føra til akutt fare for folk i Noreg. Men om me er maksimalt uheldige med vindretning og vindstyrke, kan ei eventuell atomulykka føra til at ulike radioaktive stoff vert spreidd via partiklar i lufta, som kan takast opp i dyr og plantar.

I følgje DSA vil det ta eitt til to døgn før eit eventuelt nedfall når Noreg. 

Tiltak

Her er nokre aktuelle tiltak og råd knytt til radioaktiv forureining av næringsmidlar ved ei atomhending.

Atomberedskap i landbruket - Norges bondelag 

Tiltak for næringsmidler ved en atomhendelse - Mattilsynet