Smittevern

Kommuneoverlegen er smittevernansvarleg og har et overordna ansvar for smittevern og infeksjonsførebygging. I dette inkluderer utarbeiding av smittevernplan.

Myndigheit

Kommuneoverlegen har myndigheit til hastevedtak i enkeltsaker innan smittevern. Ansvar og mynde er regulert i smittevernlova.

Samarbeid

Kommuneoverlegen skal samarbeide med mattilsynet, fylkesmannen, folkehelseinstituttet, helse-føretak, med andre kommunale tenester og fastlegar i smittevernsaker.

Kontrollrutinar

Kommuneoverlegen har ansvar for kontrollrutinar og tiltak etter tuberkuloseforskrifta. Ansvaret og praktisk gjennomføring er delegert helsesjukepleiar i samarbeid med kommuneoverlegen/smittevernlegen.

Lov om vern mot smittsomme sykdommer

Kontakt

Rita Høvset
Kommuneoverlege og fastlege
E-post
Telefon 53 67 35 50