Kva er omsorgsstønad

Kva er omsorgsstønad

Omsorgsstønad er ei viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du til personar som har eit særleg tyngjande omsorgsarbeid.


Generell informasjon

Når søknad er motteken, vert det avtalt eit møtetidspunkt.
Det er ynskjeleg at både omsorgsmottakar og omsorgsytar er med i møtet dersom dette let seg gjere.

Omfanget av omsorgstønad blir rekna ut frå omsorgsbelastning, der andre offentlege tiltak går til fradrag, for eksempel hjelpestønad. Det vil seie at omsorgsstønaden blir vurdert ved endring av andre tenester/offentlege tilbod.

Omsorgsstønad blir stoppa når omsorgsarbeidet opphøyrer, som ved avlastningsopphald eller kortidsopphald i sjukeheim.

Den som mottar omsorgsstønad, pliktar å informere kommunen i slike tilfelle og melde frå dersom behovet for hjelp endrar seg.

Tenesta vert gitt med heimel i:

Har du spørsmål eller treng hjelp til utfylling?

Ta kontakt med pleie og omsorg (Bygdaheimen) eller NAV Eidfjord

Kontakt

Bygdaheim Eidfjord
Sentralbord
Telefon 53 67 35 70
NAV Eidfjord
NAV
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 55 55 33 33

Opningstider

NAV Eidfjord

Onsdag
12.00 - 14.00 (Ellers etter avtale)

Kundesenteret  i Hordaland

Mandag - fredag
08.00 - 15.30