Forstøtningsmur

Forstøtningsmur

Ein forstøtningsmur er ein konstruksjon i samband med sikring eller opparbeiding av terreng.

Du treng ikkje å søkja

  • Dersom tiltaket er i samsvar med gjeldande reguleringsplanar
  • Dersom muren er lågare enn 0,5 meter. Den kan i slike tilfeller byggjast inntil nabogrensa, men me tilrår at du avklarar plassering med nabo.
  • Dersom muren er inntil 1,0 meter høg og minst 1 meter fra nabogrensa.
  • Dersom muren er inntil 1,5 meter og minst 4 meter fra nabogrensa
  • Dersom muren vert bygd med tilstrekkeleg avstand fra offentleg regulert veg, og ikkje er i konflikt med offentlege vatn- og avlaupsleidningar
  • Dersom det er fri sikt mot avkjøring til veg og gang- og sykkelstiar

Fagfolk må søkja for deg

  • Dersom du skal byggja ein forstøtningsmur på over 1,5 meter

Finn føretak med sentral godkjenning

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00