Eigedomsskatt

Eidfjord kommune har ikkje eigedomsskatt på bustadar, fritidsbustadar eller næringseigedomar.

Det er eigedomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.

I tillegg har kommunestyret vedteke overgangsreglane for utskriving av eigedomsskatt på tidlegare «verk og bruk».

Kontakt

Knut Ingar Myklatun
Økonomisjef
E-post
Telefon 53 67 35 43
Mobil 99 47 56 34

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord