Tillegg til gebyrforskrift: sal av produkt og tenester

Tillegg til gebyrforskrift: sal av produkt og tenester

Prislista under gjeld sal av produkt og tenester som ikkje er myndigheitsoppgåver
Tillegg til gebyrforskrift: sal av produkt og tenester
Teneste Detaljar Pris, inkl. mva
Kartutskrift A4 og A3, utan tilrettelegging 30,-/stk
Kartutskrift A2eller større , for inntil 9 stk. 125,-/stk
Kartutskrift A2 eller større, for over 10 stk. Timepris kr. 800,-
Skanning/utskrift av storformat Heildekkjande utskrift i A2 eller større Kr. 100,-/stk
Skanning/utskrift av storformat Ikkje heildekkjande utskrift i A2 eller større (td. etasjeteikningar eller liknande) Kr. 75,-/stk
Skanning av storformat A2 eller større, ved lagring til fil Inntil10 ark: 35,-/stk
Skanning av storformat A2 eller større, ved lagring til fil Meir enn 10 ark. Timepris kr. 800,-
Oppmåling/stikking Feltarbei 1000,-/time
Timepris kontorarbeid Førebuing til feltarbeid eller anna kontorarbeid 800,-/time
Naboliste enkelt eigedom/tomt 150,-
Nabolistesom inneheld eit mindre område eller veg 250,-
Naboliste for plan 350,-
Situasjonskart, A4 eller A3 Krev tilrettelegging. Målestokk 1:500 eller 1:1000 - Kan innehalda høgder, planstatus og VA data 300,-
Andre opplysningar knytt til eigedomen/bygningen Etter avtale
Legalpant og status for kommunale avgifter 200,-

Sal av FKB-produkt og ortofoto

Prisane er oppgitt utan mva og kommunalt påslag for arbeid med uttak og sal av data (33%)
Sal av FKB produkt og ortofoto
Produkt Detaljar Pris
FKB –produkt m/5 meters høgde Vert levert gjennom infoland eller direkte bestillt gjennom kommunen Geovekst priskalkulator (500,- + mva pr. km²)
Ortofoto Vert levert gjennom «Norge i bilder» Pris etter oppløysing og areal
Detaljert høgder 1 meter, punktsky eller las Vert levert gjennom infoland eller direkte bestillt gjennom kommunen Geovekst priskalkulator (800,- pr. km²)

Sal av kommunale produkt som plandata og VA-data med meir (prisar er inkl. mva) 

Sal av kommunale produkt som plandata og VA-data med meir (prisar er inkl. mva)
Produkt Detaljar Pris
Digitale plandata Inntil 10 daa 1000,-
10 daa - 200 daa 3000,-
Over 200 daa - 1000 daa 5000,-
Over 1000 daa 10000,-
Digitale VA-data Inntil 5 daa 250,-
5 daa - 50 daa 1000,-
Over 50 daa 2000,-
Andre kommunale datasett Pris etter avtale