Barnas talsperson i plan- og byggjesaker

Barnas talsperson skal bidra til at barn og unge sine interesser skal verta betre synleggjort og vareteke i all plan- og byggjesakshandsaming etter lova. Representanten skal ha fokus på trygge og gode oppvekstvilkår, samt sikra områder som gjer grunnlag for god helsa. 

Gjennom planlegging og utbygging skjer det endringar i nærområdet som påverkar tilgangen på areal rundt oss. Barn og unge er gruppa i befolkninga som nyttar uteareala mest, for dei har nærmiljøet stor betydning. 

Lovheimel for Barnas talsperson 

Rikspolitiske retningsliner for å styrka born og unge sine interesser i planlegginga vart vedteke i statsråd 1. september 1989. Retningslinene legg føringar for korleis barn og unge skal ivaretakast i planlegginga. Desse har vorte vidare forankra i plan- og bygningslova gjennom §3-3 tredje ledd som legg føringar for at kommunestyret skal sørga for å etablera ein særskilt ordning for å ivaretaka barn og unges interesser i planlegginga.  

Funksjon 

Barnas talsperson skal delta aktivt i plan- og byggjesaker som gjer verknader for barn og unge. Representanten kan gje innspel og uttaler til pågåande prosessar på byggjesaker, reguleringsplanar og overordna planarbeid. Barnas talsperson kan delta i møter med administrasjonen i kommunen, samt i politiske møter som formannskaps- og kommunestyremøter. 

Ta kontakt  

Barnas talsperson i Eidfjord er BTI koordinator Anja Helene Bergo. Vara er sosiallærar ved Lægreid skule,  Liv Kristoffersen. 

Instruks

Til rolla er det nedsett ein instruks for arbeidet. Instruksen tek føre seg elementer som Barnas talsperson kan/bør uttala seg kring.

Instruks Barnas talsperson (PDF, 156 kB)

Kontakt

Anja Helene Bergo
Prosjektleiar, Bedre tverrfagleg innsats
E-post
Liv Kristoffersen
Sosiallærar og elevrådskontakt
E-post
Telefon 53 67 36 40