Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verna om naturmiljøet og å auka trivselen.

I hovudsak har bruk av motorkøyretøy til offentleg godtekne nytteformål (til dømes redningsteneste, utmarksnæring og faste bustader) direkte heimel i lova, mens for ferdsel til andre formål må du ha løyve frå kommunen. Merk at det ikkje er høve til å gje løyve til turkøyring i Eidfjord kommune.

Administrasjonen i Eidfjord kommune førebur saker for handsaming og saker vert behandla etter kva vedtaksmynde det er delegert til i Eidfjord kommune sitt delegeringsreglement

 

 

Informasjon om motorferdsel i utmark – landing med helikopter

Søknadskjema om motorferdsel utanfor nasjonalparken

Motorferdsel Fossane - Høgahæ - Låghellerbotnen (traktor)

Søknad om motorferdsel innanfor nasjonalparken

Kjenner du reglane for motorferdsel i utmark, folder M108 Miljødirektoratet

Rettleiar motorferdsel i utmark - Miljødirektoratet

Kommunal rettleiar for motorferdsel i utmark 2024-2028 (PDF, 940 kB)

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00