Søknadsskjema

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verna om naturmiljøet og å auka trivselen.

I hovudsak har bruk av motorkøyretøy til offentleg godtekne nytteformål (til dømes redningsteneste, utmarksnæring og faste bustader) direkte heimel i lova, mens for ferdsel til andre formål må du ha løyve frå kommunen. Merk at det ikkje er høve til å gje løyve til turkøyring i Eidfjord kommune.

Administrasjonen i Eidfjord kommune førebur saker for handsaming og saker vert behandla etter kva vedtaksmynde det er delegert til i Eidfjord kommune sitt delegeringsreglement

Søknadskjema om motorferdsel utanfor nasjonalparken

Motorferdsel Fossane - Høgahæ - Låghellerbotnen (traktor)

Søknad om motorferdsel innanfor nasjonalparken

Kontakt

Eirin Aasland
Rådgjevar natur, miljø og landbruk
E-post
Mobil 45 22 70 04

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00