Endring av områdeplan Menes-Vik-Lægreid

Melding om vedtak – Endring av områdeplan Menes-Vik-Lægreid etter forenkla prosess

Med heimel i plan- og bygningslova er endring av områdeplan Menes-Vik-Lægreid etter forenkla prosess vedteken av Eidfjord formannskap i møte 30.10.23. Endringa inneber rydding i plankart og føresegner som har vore i strid med kvarandre og faktisk situasjon. Det er også fjerna krav om utgraving for dei områda der slik utgraving er gjennomført.

Saksframlegg, skildring av endringa og kart finn du i kommunen sitt planregister.