Endring områdeplan Menes-Vik-Lægreid

Vedtak av endring etter forenkla prosess i områdeplan Menes-Vik-Lægreid

Vedtak

Eidfjord formannskap - 23/110:

Det er fatta følgjande vedtak i saka:
Med heimel i plan- og bygningslova §12-14 andre ledd vert ei endring av Områdeplan Menes-Vik-Lægreid (planID: 2013001) på gbnr. 5/96 vedteken i samsvar med framlagt søknad.