Endring reguleringsplan Høel hyttefelt

Vedtak av endring etter forenkla prosess i reguleringsplan Høel hyttefelt

Vedtak

Eidfjord formannskap - 23/111

Det er fatta følgjande vedtak i saka:
Med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 vert endringar i reguleringsplan Høel hyttefelt (planID: 2010001) etter forenkla planprosess vedteke. Endringane gjer fjerning av høgspentlina og endringar i tilkomst for nokre fritidsbustadeigedommar.

Punktet vil ligga under «Mindre endringar».

Høel hyttefelt - planregisteret