Prinsippavklaring om kommunedelplan og reguleringsplan for Sysendalen

Fylgjande vedtak er gjort i sak 23/11 i Eidfjord formannskap 30.10.2023.

FSK - 23/121 - Vedtak

Ved strid mellom Kommunedelplanen for Sysendalen og reguleringsplanar i Sysendalen vedteke i perioden 2016-2019 vil reguleringsplanen gå forran kommunedelplanen.

Dersom kommunedelplanen tek opp elementer i føresegnene som reguleringsplanen ikkje har teke stilling til, vil kommunedelplanen vera gjeldande styringsdokument.

Sjå vedlagt vedtak og saksframlegg (PDF, 464 kB)