Folkemøter haust 2022

Folkemøter haust 2022

Skal me leggja tilrette for eit handelsområde på Bu? Mogleg batterifabrikk i Simadal? Og me må jo sjølsagt ha ein gondol til Øktanuten og zipline ved Vøringfossen. Eller kva syns du?

Gjennom hausten 2022 har Eidfjord kommune i samband med rullering av kommuneplanen sin arealdel gjennomført folkemøter. Føremålet med folkemøtene er å få fram meiningar og tankar knytt til bygda. 

Me gjennomførte folkemøter i dei ulike bygdesentrene i kommunen; Bu, Sysendalen, Eidfjord (Simadal) og Øvre Eidfjord. Folkemøta hadde fokus på dialog, tankar og innspel frå bygdas innbyggjare. Prosjektleiar for kommuneplanen sin arealdel gjennomgikk teoretisk kva arealdelen er og kva den inneber for kommunen og innbyggjarane for framtida. Det vert og orientert om prosessen vidare, og kva tidshorisont prosjektet har.

Kommunen stilte i folkemøtene med representantar frå prosjektgruppa og styringsgruppa for kommuneplanen sin arealdel. Representantane frå prosjektet gikk i dialog med oppmøtte deltakarane.

I møtene noterte me flittig, dette har resultert i ein rapport som gjev ei oversikt over tankane frå folkemøta.  Innspela frå folkemøta er samla i stikkordsform, som notert i referat frå møtet.

Nokre av innspela som går igjen på tvers av møtene:

  • Leggja til rette for nytt bustadareal
  • Sikra gang- og sykkelveg på langs og tvers i kommunen
  • Ha tilgjengeleg næringsareal for næringsutvikling
  • Vurdera situasjonen kring fritidsbustadbygging og behovet til fritidsbustadeigarane
  • Vidareutvikla sentrumsområda i Eidfjord
  • Leggja til rette for Hardangerviddatunnelane som alternativ trasé over Rv7 Hardangervidda

Rapport folkemøter 2022 (PDF, 474 kB)

Innspela som vert gjeve i samband med folkemøta vil takast med vidare i prosessen med rullering av arealdelen. Innspela vert publisert for offentlegheita for å inkludera bygda i kva tankar som røra seg. Kva innspel me skal arbeida vidare med skal diskuterast og silast i prosjektgruppa.

Kontakt

Anne Kommedal
Rådgjevar - Plan
E-post
Telefon 53 67 36 58
Mobil 916 29 672