Barnas talsperson

Administrasjonen i Eidfjord kommune vedtek at Anja Helene Bergo, BTI-koordinator, får rolla som Barnas talsperson i Eidfjord kommune.

Vedtak av Barnas talsperson

Administrasjonen i Eidfjord kommune vedtek at Anja Helene Bergo, BTI-koordinator, får rolla som Barnas talsperson i Eidfjord kommune. Liv Kristoffersen, sosiallærar og elevrådskontakt, er sett som vara til rolla. Verva er gjeldande gjennom valperioden 2023-2027.

Lovverk knytt til Barnas talsperson

Rikspolitiske retningsliner for å styrka born og unge sine interesser i planlegginga vart vedteke i statsråd 1. september 1989. Retningslinene legg føringar for korleis barn og unge skal ivaretakast i planlegginga. I føremålsparagrafen til plan- og bygningslova § 1-1 femte ledd vert omsynet til interesser hjå barn og unge påpeika. Vidare er dette forankra i plan- og bygningslova gjennom §3-3 tredje ledd som legg føringar for at kommunestyret skal sørga for å etablera ei særskilt ordning for å ivareta barn og unge sine interesser i planlegginga.

Føremål med Barnas talsperson

Intensjonen er at ein person vert oppnemnt til Barnas talsperson for at barn og unge sine interesser skal verta betre synleggjort og teke i vare i all plan- og byggjesakshandsaming i kommunen. Representanten skal ha fokus på trygge og gode oppvekstvilkår, samt sikra områder som gjev grunnlag for god helsa.

Representanten skal involverast tidlegast mogleg i plan- og byggjesaksrelaterte utfordringar knytt til barn og unge. Barnas talsperson har møte- og talerett i alle kommunale folkevalde organ, med unntak av kontrollutvalet.

Vervet til Barnas talsperson går parallelt med valperiodar. Val av representant vil gjelda frå 2023-2027. Det er ein føresetnad av vedkommande med vervet gjer seg kjent med forholda for barn og unge i kommunen.

I tråd med vedtak i sak 23/104 frå Eidfjord kommunestyre er mynde for å delegera ansvaret knytt til Barnas talsperson delegert til rådmannen ved administrasjonen.

Link til tematide

Nysgjerrig på Barnas talsperson, eller behov for å ta kontakt med representantane?
Barnas talsperson i plan- og byggjesaker - Eidfjord kommune