Melding om vedtak reguleringsplan Sysendalen reinseanlegg

Med heimel i plan- og bygningslova §12-12 vart detaljregulering av Sysendalen reinseanlegg (planID: 2022003) vedteken i Eidfjord kommunestyre 05.02.24, sak 24/011

Plandokumenta er tilgjengeleg via lenke:  www.arealplaner.no/eidfjord4619/arealplaner/147 

Planen opnar for etablering av reinseanlegg på Gommakvilet i Sysendalen. 

Rett til å klaga på vedtaket 

Du har rett til å klaga på vedtaket jf. pbl. §1-9. Frist for å klaga på vedtaket er etter forvaltningslova §29 sett til tre (3) veker. 
Eventuelle klagar skal merkast med sak 22/219. 

Klager skal sendast per e-post til postmottak@eidfjord.kommune.no , eller per brev til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord.