Aktuelt

Eidfjord Røde Kors inviterer deg frå 9. klasse og oppover til grunnopplæring for hjelpekorps.

 

Eidfjord kulturskule har tilbod til alle frå 3. klasse og oppover om læra seg å spela eit korpsinstrument. Så kjære føresette, oppmuntre borna til å melda seg på.

NVE melder om stor snøskredfare (faregrad 4) laurdag 11. januar for regionane Indre Fjordane, Voss og Hardanger.

Velkomne til kurs i historieforteljing med dyktige og erfarne kurshaldarar.

Påmelding innan 15.januar til: yamen@hardangerhagen.no

Kommunane kring Nordfjella skal redusera bestandane av hjortevilt for å forhindra spreiing av skrantesjuke frå Nordfjella sone 1. Eidfjord kommune er av Miljødirektoratet bede om å redusera bestandane av hjort og elg til under halve storleiken i høve 2016-nivået.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsett nye kommune- og fylkesnummer, som gjeld frå 1. januar 2020. 

Eidfjord kommune er i gang med å kartlegga og verdsetta friluftsområder i kommunen, og ynskjer innspel frå friluftsinteresserte og andre med kjennskap til aktuelle områder.

Frist for å koma med innspel er 17. januar 2020.

Hordaland bondelag inviterer til seminar på Sandsli i Bergen der dei ynskjer unge bønder spesielt velkomne. Fredag 31. januar og laurdag 1. februar har dei to innhaldsrike dagar på programmet.

Frå 1.1.2020 har Stortinget vedteke at forbodet skal gjelda. Det er utarbeida eigen rettleiar:

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/fossil-fyringsolje-til-oppvarming-av-bygninger-forbudt/

 

Kommunane er ansvarleg myndigheit for å følge opp forbodet mot fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygningar. Dette medfører at kommunen kan gjennomføra kontrollar.

 

Er det spørsmål ta kontakt med kommunen.