Aktuelt

Bondelaget, Indre Hordaland Miljøverk (IHM), Ulvik herad og Eidfjord kommune har gått saman om eit prosjekt for å fjerna mest mogleg piggtråd i Eidfjord og Ulvik.

NVE har dei siste åra gjennomført radarmåling av Turtnalinuten for å kartleggja rørslene i fjellet. Dei vurderer no å overvaka Turtnalinuten kontinuerleg.

Etter eit halvt års stenging er me endeleg klar for å opna Eidfjordhallen for aktivitetar igjen. 

Detaljreguleringsplan for fritidsbustadar på Garen, gnr. 18, bnr. 186, med PlanID 2019004, blei vedteken i Eidfjord kommunestyre den 31.08.2020, sak 19/788. Reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Ledige plassar på norskopplæring for vaksne framandspråklege.

Fylkesmannen i Vestland har gjort vedtak om å justera kommunegrensa mellom Ullensvang og Eidfjord. Endringa vil gjelda frå 1. januar 2022.

Registering av sett elg/hjort og felt hjortevilt frå jakta, kan gjerast digitalt via Hjorteviltregisteret eller applikasjonen "Sett og skutt".

Frå 1. november 2020 tek Skatteetaten over ansvaret for skatteoppkrevar oppgåvene som kommunen har i dag.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, blir detaljreguleringsplan for Eidfjord Resort (planID 2015002) lagt ut til offentleg høyring og ettersyn etter 1. gongsbehandling i Eidfjord planutval den 19.08.2020, sak 20/093.

Frist for å koma med merknadar er 9. oktober 2020.