Aktuelt

Lurer du på om du har stemmerett ved kommune- og fylkestingvalet?
Sjekk manntallet som ligg ute til offentleg gjennomsyn i resepsjonen på kommunehuset.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at Eskild Kvala AS på oppdrag for Norgeshus Karmøy AS set i gang arbeid med endring av del av gjeldande detaljregulering for Fet, gnr. 19/2 og 234, i Eidfjord kommune.

Heile melding frå Eskilda Kvala AS

Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde i trå med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland.

Nav har fylgjande opningstider i sommar.

Eidfjord Fjellstyre har inntil 5 turar med traktor på slepa Fossane- Høgahæ- Eitro- Låghelleren i tidsrommet 3 dagar før – under og 3 dagar etter villreinjakta 2019.

Til orientering: 
Statens vegvesen har starta arbeidet med å senke kummelokk og skal frese asfalten langs Rv7 iløpet av veke 25/26.
Arbeidet vil pågå frå 50 sona i Eidfjord sentrum og austover. Det blir manuell dirigering så lenge arbeidet pågår. 

Grunna stor arbeidsmengde og ferieavvikling må ein frå veke 25 rekna med lengre behandlingstid på innleverte byggesaker til Eidfjord kommune. Ved normalsakshandsamingstid er kommunen si frist for handsaming 3 veker frå det tidspunkt søknaden er komplett, og tiltaket ikkje strir mot plan eller lov. I dispensasjonssaker er kommunen si frist for handsaming 12 veker. Det er vanskeleg å seia kva forventa sakshandsamingstid vert i sommar, men at det kan ta nokre veker meir, må ein truleg rekna med.

Alle tre fylkeskommunar har vedtatt å leggja planen ut til høring, - utan endringar i forhold til Hardangerviddarådets forslag, og einstemmig alle stadar.

Næringshagen etablerer fast møteplass i Eidfjord, kom og bli kjend med oss 6. juni kl. 10:30.

Eidfjord fjellstyre har gjennomført trekking av rekkefølgje for tildeling av fellingsløyve for villrein.