Aktuelt

Eidfjord kommune ilag med Indre Hordaland Miljøverk (IHM), legg i påsken til rette for rydding av plast og anna boss i fjøra og langs vassdrag.

Spørjeundersøking om fylgjene av koronakrisa

Kommunane i Kvam og Eidfjord med Næringshagen i Hardanger som samarbeidspart, arbeider for å få oversikt over utfordringar i næringslivet, deg som er, eller vil verta råka av krise som følgje av koronaviruset.

Lite er som vanleg for tida, men du treng ikkje å gå glipp av påskekrim eller annan påskelitteratur! 

Legekontoret er opptekne av å gje alle som treng det helsehjelp, ikkje berre der me kan ha mistanke om koronavirus.

Alle eksamenar for 10. trinn og alle skriftlege eksamenar for vidaregåande skule er avlyst.

Ei ekstra påminning om branntryggleik - i desse dagar med mykje innetid.

Statsministeren ber folk reise heim frå hytta, og truar med sivilforsvaret om så ikkje skjer.

Eidfjord viltnemnd viser til vedlagte informasjon. Det vert oppmoda til å halda hundar i band og ikkje oppsøkja eller følgja etter villrein om denne vert oppdaga.