Aktuelt

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, blir detaljreguleringsplan for Eidfjord Resort (planID 2015002) lagt ut til offentleg høyring og ettersyn etter 1. gongsbehandling i Eidfjord planutval den 19.08.2020, sak 20/093.

Frist for å koma med merknadar er 9. oktober 2020.

Me har no fått svar på alle prøvane som er teke i samband med smitta tilsett på Lægreid Skule, og alle er negative.

På Vestlandet har sommaren 2020 vore prega av koronapandemien, og mange turiststader har vore heilt utan cruiseturistar. No ynskjer Vestlandsforsking å finna ut korleis innbyggarane i byar og bygder har opplevd fråværet av cruiseturistar.

Vi inviterer deg eller nokre du kjenner til grunderkurs i haust igjen, som dekker heilheitleg forståing av kva som skal til for  endå betre drift med utvikling/modning av idear og rammer for bedrifta di.

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla endring av eksisterande reguleringsplan for gnr. 17 bnr. 208, ved Maurseth i Eidfjord kommune.

Frist for å koma med merknadar er 29. september 2020.

Skulen byrjar måndag 17. august, klokka 08.30. Grunna Covid-19 er det gjort nokre endringar som de bør vera merksam på.

Lavoen har kodelås, men dersom nokon ynskjer å låne lavvoen på ettermiddagstid/helg, ta kontakt med:

 aina.nass@eidfjord.kommune.no eller anett.viveli@eidfjord.kommune.no

 

Kari Pernille Rosfjord er mottakar for Eidfjord kommune sitt kunstnarstipend for 2021.