Aktuelt

8 klasse er årets 17 mai komitè og har laga eit flott program for nasjonaldagen

I går tok me imot dei 7 fyrste ukrainske flyktningane i Eidfjord. 

Dei fyrste 8 flyktningane kjem til Eidfjord i løpet av neste veka.

Politisk komitè for kommunal eigedomsforvalting ynskjer å kartlegga interessa for Sæbø skule i framtida.

Eidfjord kommune arrangerer kurs i kajakk for ungdom frå 7. klasse til 18 år.

I Noreg er det stadig aukande innkomst av ukrainske flyktningar. Kommunane er blitt bedne om å busetje 35 000 flyktningar i løpet av 2022. 

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-14 vert Kommunedelplan for naturmangfald i Eidfjord kommune lagt på høyring og til offentleg ettersyn. Planen og tiltaka byggar på eksisterande kunnskap om naturmangfald i kommunen

Merknadsfrist: 14.05.2022.

«Ivaretatt?» er ei undersøking for deg som er pårørande til nokon som mottek kommunale helse- og omsorgstenester som til dømes bistand i heimen, plass på institusjon, dagtilbod, eller støttekontakt. 

Eidfjord kommune jobbar med tilrettelegging rundt Tinnhølvegen. Prosjektet er ein del av Miljødirektoratet sitt program "Villreinfjellet som verdiskaper".

Mange menneske har flykta frå Ukraina, som følgje av dei russiske krigshandlingane i landet. Dette er den største massefluktsituasjonen Europa har opplevd sidan den andre verdskrigen.