Tilskot til kulturbygg i Vestland

Ordninga er finansiert gjennom spelemidlar, og skal bidra til eigna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulik kulturell verksemd. Det er ulike lokale søknadsfristar i kommunane.

Kva kan du søkja om tilskot til?

  • kulturhus
  • fleirbrukslokale
  • spesiallokale for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak
  • scenekunstlokale
  • konsertsal
  • formidlingslokale for biletkunst
  • etablering av livssynsnøytrale seremonirom

Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikkje til vedlikehald eller drift.

Er ditt anlegg i anleggsregisteret?

Før du kan søkja må du sikra at ditt anlegg er registrert i anleggsregisteret.no Dersom du ikkje finn anlegget ditt der må du ta kontakt med kultursjef Bergljot Maria Veivåg Hauso for å få oppretta anleggsnummer. 

Søknadsfrist

Frist for å leggja søknaden inn i anleggsregisteret si elektroniske løysing er sett til 15. mars.  Kommunen har frist til å vidaresenda søknadane til fylkeskommunen innan 30. april. 

Informasjon om ordninga på fylkeskommunen sine sider

Send inn elektronisk søknad på anleggsregisteret

Kontakt

Bergljot Maria Veivåg Hauso
Kultursjef
E-post
Telefon 53 67 35 93
Mobil 97 19 00 23

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00