Landbruk

Eidfjord kommune kjøper landbrukstenester frå Ulvik herad som tilsvarar 20% stilling.

Prioriterte oppgåver som ligg inne i tenestekjøpet

Forvalting av tilskotsordningane i jord- og skogbruk
Dette gjeld mellom anna produksjonstilskot i jordbruket, BU-tilskot, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL, her er søknadsfristen 1. april), regionale miljøtilskot (RMP), organisert beitebruk og tilskot til skogkultur/bruk av skogfond med fleire.

Handsaming av saker etter jord- og skoglova
Dette kan vera søknader om løyve til deling av landbrukseigedom, omdisponering etter jordlova, løyve til å byggja landbruksvegar.

Handsaming av saker etter konsesjonslova

Deling etter jordlova

Produksjons- og avløysartilskot i jordbruket

SMIL-midlar - spesielle miljøtiltak i jordbruket

Konsesjon - løyve til erverv av fast eigedom

Bygging eller ombygging av landbruksveg

Oppføring av driftsbygningar

Reglar for investeringstilskot i landbruket

Informasjon om IBU midlane 2023

Ta gjerne kontakt med sentralbordet i Eidfjord kommune, tel 53 67 35 00, eller direkte til sakshandsamar på tlf 400 07 154 mellom kl 12.00 - 14.00.

Kontakt

Rolf Tore Djønne
Rådgjevar Landbruk
Mobil 40 00 71 54

Eidfjord kommune kjøper landbrukstenester frå Ulvik herad. Rolf Tore Djønne er tilsett i Ulvik herad.