Landbruk

Landbruk

Eidfjord kommune kjøper landbrukstenester frå Ullensvang herad som tilsvarar 20% stilling. Som eit minumum skal ein frå landbrukskontoret vera tilstades i Eidfjord på torsdagar, men du kan ta kontakt alle dagar i veka.

Prioriterte oppgåver som ligg inne i tenestekjøpet

  • Forvalting av tilskotsordningane i jord- og skogbruk
    Dette gjeld mellom anna produksjonstilskot i jordbruket, BU-tilskot, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), regionale miljøtilskot (RMP), organisert beitebruk og tilskot til skogkultur/bruk av skogfond med fleire.

  • Handsaming av saker etter jord- og skoglova
    Dette kan vera søknader om løyve til deling av landbrukseigedom, omdisponering etter jordlova, løyve til å byggja landbruksvegar.

  • Handsaming av saker etter konsesjonslova

Produksjonstilskot i jordbruket

Smil-midlar - spesielle miljøtiltak i jordbruket

Deling etter jordlova

Konsesjon - løyve til erverv av fast eigedom

Bygging eller ombygging av landbruksveg

Ta gjerne kontakt med sentralbordet på heradshuset i Kinsarvik, telefon 53 67 15 00. Dei set deg over til ein ledig sakshandsamar.