Har du innspel til arealbruk i kommunen?

Har du innspel til arealbruk i kommunen?

Rullering av kommuneplanen sin arealdel legg opp til å nytta nytt og eksisterande areal på nye måter. I artikkelen får du ei innføring i kva krav og korleis du kan melda inn dine innspel.

Kommuneplanen er ein plan som gjeld for heile kommunen, og syner framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen vil syna ulike farger for ulike områder, dette vil sei noko om kva ein kan utvikla i området. Vil du påverka dette? Kom gjerna med eit innspel! 

Innspel

Det er to val i skjemaet du sender inn. Generelt innspel, eller innspel for ein konkret eigedom.

Har du ein eigedom du ynskjer å komma med innspel til bør det innehalda:

  • Kva eigedom gjeld det? (adresse, gnr/bnr, stadnamn)
  • Beskrivelse av noverande bruk av område
  • Beksrivelse ynskja tiltak
  • Gjerna eit kartutsnitt med plassering av evt. tiltak
  • Ei enkel vurdering av konsekvensar tiltaket vil utløysa

Skjema for innspel

Fysisk innsending av innspel?

Dersom du levera innspel i brevform, skal brevet merkast med «22/918 Arealinnspel». Brev sendast til Eidfjord kommune postmottak, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord. 

Kartutsnitt

Ved behov for kart eller anna informasjon henta frå kartet, kan du nytta kartklienten Kommunekart. Her får du enkelt opp informasjon med å klikka i kartet.

Kommunekart Eidfjord

Frist for innspel

Fristen for å komma med innspel til kommuneplanen sin arealdel er sett til 31. mars 2023. 

Kva skjer med innspela?

Alle arealinnspel vert vurdert av prosjektleiinga. Me forventa å få mykje innspel, og vil vera nødt til å sila. Planprogrammet (PDF, 3 MB)har lagt føringar for kva me vil prioritera i silingsprosessen. Videre blir det valgt ut nokre tema som me vil arbeida vidare med. 

Me gjer oppmerksom på at etter plan- og bygninglova har ikkje kommunen plikt til å informera forslagsstillare om korleis deira innspel vert behandla undervegs i planprosessen. Det er heller ikkje klagerett på ein vedteken kommuneplan. Prosjektleiinga vil undervegs i prosessen orientera kommunestyret, og i samband med dette gje statusmeldingar på heimesida.

Viss arealinnspelet er i strid med kommunens målsetnader, nasjonale eller regionale føringar, kan forslaget bli avvist. Manglande behov for arealbruken, kan også vera grunn til at innspelet ikkje vert prioritert.

Regionale og nasjonale mynder kan fremja innsigelser til arealendringar ynskt av kommunen ved høyring av planforslaget. Arealinnspel som tas inn i kommuneplanen ved 1. eller 2. gongs høyring vil først vera endeleg avklart når kommunestyret vedtar planen rundt haust 2024.

Når ny kommuneplan er vedteken, vil alle konkrete innspel som er teke inn i planen få attendemelding.

Kontakt

Anne Kommedal
Rådgjevar - Plan
E-post
Telefon 53 67 36 58
Mobil 916 29 672

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord