Deling av eigedom

Deling av eigedom

Deling av eigedom er eit søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslova. Dersom det vert gjeve løyve, må det gjennomførast ei oppmålingsforretning, der den nye eigedomen vert merka og målt.

Resultatet av oppmålingsforretninga vert ført inn i matrikkelen som er Norges offisielle eigedomsregister. Etter at eigedomen er ført i matrikkelen, blir den sendt vidare til tinglysing. Fyrst når eigedomen er tinglyst er eigedomen å rekna som oppretta.

Ei delesak vert alltid avslutta ved å senda ut matrikkelbrev til partane. Partane lyt sjølv skriva skøyte og tinglysa dette etter at eigedomen er oppretta og matrikkelbrevet er mottatt.

Kontakt

Bente Elin Hereid
Oppmålingsansvarleg
E-post
Telefon 53 67 36 56
Mobil 918 60 165
Rebecka Friis
Rådgjevar - Plan
E-post
Telefon 53 67 36 64
Mobil 481 42 590