Høyring og offentleg ettersyn

Høyring og offentleg ettersyn

Det er eit grunnleggande demokratisk prinsipp at den som særleg vert råka av ein offentleg beslutning, skal høyast. Høyring er prosessa der den offentlege instansa ber råka parter i saka om ein skriftleg uttale, før det fattast ein avgjernad. 

I kommunane er høyring av reguleringsplanar, bebyggelsesplanar og kommuneplanar, lovregulert i forvaltningslovas § 16 og i plan- og bygningslova §§ 27 og 28. I tillegg kan høyringar gjennomføres uten særskild lovheimel både etter politisk og administrativt initiativ.

Kven kan delta?
I lovpålagde høringar opplysast det om kven som er formelle høyringsinstansar/parter. Dersom høyringa ikkje er lovpålagd, er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt råka parter kan oppfordres til å delta.

Kvar finn eg det som høyrast?
På denne sida finn du alle typer høyringar som til einkvar tid er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsdokumenta ligg til høyringsfrista har utløpt. 

Framlegg frå formannskapet til budsjett 2023 og handlingsdelen-økonomiplan 2023- 2026 ligg til høyring her på heimesida, og i resepsjonen på kommunehuset.

Merknadsfrist: 09.12.2022.

I medhald av plan- og bygningslova §12-14 fremjer Eidfjord kommune detaljreguleringsplan for tilkomstveg til VA-anlegg på Fetaleitet gbnr. 19/2.

Frist for tilbakemelding 08.12.2022.

Kunngjering - Vedtak av detaljreguleringsplan for Maursetparken

Melding om vedtak - Endring av detaljplan for Fet etter forenkla prosess

Med heimel i plan- og bygningslova §§4-1 og 11-13 er kommuneplanen sin arealdel sitt planprogram vedteke av Eidfjord kommunestyre i møte 17.10.2022.