Høyring og offentleg ettersyn

Det er eit grunnleggande demokratisk prinsipp at den som særleg vert råka av ein offentleg beslutning, skal høyast. Høyring er prosessa der den offentlege instansa ber råka parter i saka om ein skriftleg uttale, før det fattast ein avgjernad. 

I kommunane er høyring av reguleringsplanar, bebyggelsesplanar og kommuneplanar, lovregulert i forvaltningslovas § 16 og i plan- og bygningslova §§ 27 og 28. I tillegg kan høyringar gjennomføres uten særskild lovheimel både etter politisk og administrativt initiativ.

Kven kan delta?
I lovpålagde høringar opplysast det om kven som er formelle høyringsinstansar/parter. Dersom høyringa ikkje er lovpålagd, er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt råka parter kan oppfordres til å delta.

Kvar finn eg det som høyrast?
På denne sida finn du alle typer høyringar som til einkvar tid er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsdokumenta ligg til høyringsfrista har utløpt. 

Artikkelliste