Høyringar og kunngjeringar

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljreguleringsplan for Garen gnr. 18, bnr. 2, planid. 2020003, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Saka var til 1. gongs handsaming i formannskapsmøte 28.04.2021.

NVE sender revisjonsdokument for Eidfjord Nord reguleringa på offentleg høyring.