Høyringar og kunngjeringar

Eidfjord kommunestyre vedtok i møte 02.03.20 sak 20/009, endringar i vatn- og avlaupsføresegnene til kommunedelplan for Sysendalen.

I samsvar med plan-og bygningslova §§ 11-4 og 10-1 vert kulturminneplanen for Eidfjord lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Merknadsfrist: 20. april 2020.