Høyringar og kunngjeringar

Eidfjord formannskap vedtok i møte 17.06.2020, sak 20/081, å starta opp arbeid med ny detaljreguleringsplan for Kjærøyna. Eidfjord kommune skal sjølv stå for utarbeidinga av planen, og varslar no oppstart av planarbeidet i medhald av plan- og bygningslova § 12-8.

Merknadsfrist til oppstartsvarselet er 07. august 2020.

Detaljreguleringsplan for næringsområdet på Lægreid (planID 2019003), blei vedteken i Eidfjord kommunestyre den 22.06.2020, sak 20/032. Reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

I medhald av plan og bygningslova § 12-8 (oppstart av reguleringsplanarbeid) vert det varsla om at det vert sett i gang endring av reguleringsplan Bergslien-Blurnes (planid. 1986001) for  del av eigedom gnr. 25, bnr. 18 i Blurnes i Eidfjord kommune.

Frist for å koma med innspel til oppstartsmeldinga er 2. august 2020.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljreguleringsplan for fritidsbustadar på Garen på gbnr. 18/286, planID 2019004, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Merknadsfrist: 7. august 2020.

Eidfjord kommune har utarbeidd forslag til klima- og energiplan. Formannskapet har den 17.06.2020 vedteke å senda dette forslaget til tematisk kommunedelplan på høyring og leggja det ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 11-14.

Høyringsfrist er 14. august 2020.

SS søkjer på nytt om konsesjon for bruk av Eidfjorden som landings- og avgangsplass for sjøfly til turistflyging. Det vert søkt om løyve til inntil 70 flyrørsler per veke.

Frist for å gje uttale direkte til Luftfartstilsynet er 15. september 2020.