Høyringar og kunngjeringar

Motorferdselutvalet har vedteke kor det meiner hovudløypenettet for vintertransport i utmark skal liggja.

Etter oppdrag frå Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet med dette forslag til kvalitetsnorm for villrein på høyring.
 
Høyringsfråsegn skal sendast til Miljødirektoratet innan 2.mars 2020.

Framlegg frå formannskapet til budsjett 2020 og handlingsdelen - økonomiplan 2020-2023.