Høyringar og kunngjeringar

Det vert med dette lagt fram eit framlegg til planprogram som grunnlag for ei sluttføring av detaljreguleringsplanen. Planprogrammet gjer kort greie for formålet med planarbeidet, korleis punkt i departementets godkjenning skal oppfyllast, planprosessen og samhandlinga mellom deltakarane i prosessen.

Frist for å koma med innspel er 31. oktober 2019.

Det er eit krav frå Kulturdepartementet at alle kommunane må ha ein tematisk kommunedelplan som grunnlag for løyving av spelemidlar til idrett, nærmiljø og friluftsanlegg. 

Merknadsfrist er 6.oktober 2019.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at Norconsult på oppdrag av Eidfjord Resort, startar opp arbeid med detaljreguleringsplan for Eidfjord Resort i Sysendalen i Eidfjord kommune.

Merknadsfristen er forlenga til 1. oktober 2019.