Høyringar og kunngjeringar

Norconsult AS varslar oppstart av reguleringsarbeid knytt til Høel hyttefelt gnr. 20 bnr. 1 etter plan- og bygningslova § 12-8.

Ny lokal forskrift som opna for jakt på rådyr vert lagt på høyring av Eidfjord kommunestyre.

Melding om oppstart av reguleringsplan for reinseanlegg i Sysendalen og utlegging av planprogram på høyring