Høyringar og kunngjeringar

Eidfjord formannskap vedtok i møte 05.02.2020 sak 20/011, å fastsetja planprogrammet for Eidfjord Resort.

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 andre ledd, vedtok Eidfjord formannskap i møte 05.02.2020 sak 20/012, mindre endring av reguleringsplan for Midtbø (planid 2013005).

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljreguleringsplan for næringsområdet på Lægreid, planid 2019003, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Merknadsfrist: 27.03.2020.

Eidfjord kommune har utlysing på Doffin om Reguleringsplan for gang – og sykkelveg Fosslikrysset – Fet/Garen 
Tilbudsfrist 28.02.2020

Doffin ID 165264   

Eidfjord kommune har utlysing på Doffin om reinhald av offentlege toalett.
NY innsendingsfrist er måndag 2 mars kl.09:00

Sjå Doffin.no med ID 165241

 

Etter oppdrag frå Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet med dette forslag til kvalitetsnorm for villrein på høyring.
 
Høyringsfråsegn skal sendast til Miljødirektoratet innan 2.mars 2020.