Høyringar og kunngjeringar

Detaljreguleringsplan for fritidsbustadar på Garen, gnr. 18, bnr. 186, med PlanID 2019004, blei vedteken i Eidfjord kommunestyre den 31.08.2020, sak 19/788. Reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, blir detaljreguleringsplan for Eidfjord Resort (planID 2015002) lagt ut til offentleg høyring og ettersyn etter 1. gongsbehandling i Eidfjord planutval den 19.08.2020, sak 20/093.

Frist for å koma med merknadar er 9. oktober 2020.

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla endring av eksisterande reguleringsplan for gnr. 17 bnr. 208, ved Maurseth i Eidfjord kommune.

Frist for å koma med merknadar er 29. september 2020.