Høyringar og kunngjeringar

NVE sender revisjonsdokument for Eidfjord Nord reguleringa på offentleg høyring.

Eidfjord kommune har utlysing ute på Doffin om Ny bom og billettbu på Tråastølen. Tilbodsfrist er: 12.04.2021
Doffin ID: 166602

I medhald av Pbl. § 12-12 femte ledd vert det med dette kunngjort at detaljreguleringsplanen for Eidfjord Resort vart vedteken i Eidfjord kommunestyre 01.02.21.

Høyring av planprogram og varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan for naturmangfald

Det vert med dette varsla om igangsetjing av planarbeid for detaljregulering Garen II gbnr 18/2 i Eidfjord kommune, jf. pbl. § 12-8.

Høyring på bruksrett knytt til nye innbyggjarar ved ei grensejustering på Ytre Bu.