Høyringar og kunngjeringar

Alle tre fylkeskommunar har vedtatt å leggja planen ut til høring, - utan endringar i forhold til Hardangerviddarådets forslag, og einstemmig alle stadar.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 vert det kunngjort at kommunedelplan for Sysendalen 2016-2026 er vedteken i kommunestyret 18.12.2017, og stadfesta i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 09.04.2019, med presiseringar i brev datert 07.05.2019.