Høyringar og kunngjeringar

Framlegg frå formannskapet til budsjett 2022 og handlingsdelen-økonomiplan 2022- 2025.
Framlegg skal handsamast i kommunestyret den 13.12.2021.

Merknadsfrist: 10.12.2021

Med heimel i plan og bygningslova § 12-10 vert reguleringsendring på Blurnes, gnr. 25, bnr. 18, planid. 2020001, sendt på høyring og til offentleg ettersyn.
Merknadsfrist: 10.12.2021.

Høyring og offentlig ettersyn av endring av detaljplan for Fet, id. 2013002, etter forenkla prosess.
Merknadsfrist: 13.11.2021.

Høyring og offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Fosslikrysset-Garen, gnr. 21, bnr. 4 m.fl. Merknadsfrist 27.11.2021