Høyringar og kunngjeringar

Det vert med dette varsla om igangsetjing av planarbeid for detaljregulering Garen II gbnr 18/2 i Eidfjord kommune, jf. pbl. § 12-8.

Framlegg frå formannskapet til budsjett 2021, og handlingsdelen-økonomiplan 2021-2024, ligg til høyring her på heimesida, og i resepsjonen på kommunehuset.

Høyring på bruksrett knytt til nye innbyggjarar ved ei grensejustering på Ytre Bu.