Høyringar og kunngjeringar

Forslaget til nye og endra VA-føresegner i kommunedelplan for Sysendalen (planid 2014002) vert lagt ut til offentleg høyring og ettersyn jf. pbl. § 11-14. Intensjonen med endringa er å få ein meir smidig prosess i forholdet mellom byggjeløyve og kravet om tilknyting til godkjent vatn- og avlaupsanlegg.

Frist for å koma med merknadar er 10. januar 2020.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert reguleringsplan for gbnr. 19/234 og delar av 19/2, planid 2019002,  lagt ut til høyring/offentleg ettersyn.

Frist for å koma med innspel er 12. desember 2019.