Høyringar og kunngjeringar

Høyring av planprogram og varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan for naturmangfald

Det vert med dette varsla om igangsetjing av planarbeid for detaljregulering Garen II gbnr 18/2 i Eidfjord kommune, jf. pbl. § 12-8.

Høyring på bruksrett knytt til nye innbyggjarar ved ei grensejustering på Ytre Bu.