Høyring og offentleg ettersyn

Høyring og offentleg ettersyn

Det er eit grunnleggande demokratisk prinsipp at den som særleg vert råka av ein offentleg beslutning, skal høyast. Høyring er prosessa der den offentlege instansa ber råka parter i saka om ein skriftleg uttale, før det fattast ein avgjernad. 

Framlegg frå formannskapet til budsjett 2023 og handlingsdelen-økonomiplan 2023- 2026 ligg til høyring her på heimesida, og i resepsjonen på kommunehuset.

Merknadsfrist: 09.12.2022.

I medhald av plan- og bygningslova §12-14 fremjer Eidfjord kommune detaljreguleringsplan for tilkomstveg til VA-anlegg på Fetaleitet gbnr. 19/2.

Frist for tilbakemelding 08.12.2022.

Kunngjering - Vedtak av detaljreguleringsplan for Maursetparken

Melding om vedtak - Endring av detaljplan for Fet etter forenkla prosess

Med heimel i plan- og bygningslova §§4-1 og 11-13 er kommuneplanen sin arealdel sitt planprogram vedteke av Eidfjord kommunestyre i møte 17.10.2022.