Høyringar og kunngjeringar

Handlingsdelen til kommunedelplan for klima og energi (kapittel 7) vert lagt ut på høyring. Frist for innspel er sett til 15. oktober 2021.

Handlingsdelen til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vert lagt ut på høyring.
Frist for innspel er sett til 15. oktober 2021