Høyringar og kunngjeringar

Vilkårsrevisjon for Eidfjord Nord reguleringa

NVE sender revisjonsdokument for Eidfjord Nord reguleringa på offentleg høyring.

Revisjonsdokument

Statkraft Energi AS har utarbeidd eit revisjonsdokument som mellom anna beskriv reguleringane og vurderer dei ulemper ein er kjent med. Revisjonsdokumentet vert no lagt ut til offentleg høyring.

Dokument i saka ligg i ekspedisjonen til gjennomsyn og kan lesast på heimesida til NVE sine nettsider.

Frist

NVE har gjeve kommunen frist for uttale til 1. juli. Innspel kan sendast direkte til NVE www.nve.no/konsesjonssaker eller postmottak@eidfjord.kommune.no

Innspel til kommunen som skal takast med i kommunens høyringssvar må vera sendt kommunen innan 15. mai.